พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
20 มิถุนายน 2562

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝากตัวเป็นศิษย์ตลอดจนการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะจัดในเดือนแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ของแต่ละสถานศึกษา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดในเพจของโรงเรียน http://bit.ly/2WWeVwD