• ...

  วันวาเลนไทน์

  14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ ..

 • ...

  กิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอบรมจราจรในโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้ถนน และปฎิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง โดยการอบรมครั้งนี้ไ้ด้รับความอนุเคราะห์วิทย..

 • ...

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2561

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ขึ้นในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์พื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยสร้างสรร..

 • ...

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

  7 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ..

 • ...

  กิจกรรมวันปีใหม่จีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันปีใหม่จีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาภาษาจีน กิจกรรมประกอบด้วย อวยพรปีใหม่ ร้องเพลงปีใหม่จีน และประวัติปีใหม่จีน ภาพกิจกรรม ==>..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล สัปดาห์รณรงค์การออม

  ในสัปดาห์รณรงค์การออม งานธนาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล  เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 และ วันพุธที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำหรับนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝากจะได้จับฉลาก รับรางวัล     ..

 • ...

  ค่ายท้องฟ้ายามราตรี

  1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมท้องฟ้ายามราตรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว เทคโนโลยีอวกาศ และได้รับประสบการณ์ในการดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพกิจกรรมทั้งหมด&n..

 • ...

  ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน

  31 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ระบบการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน นักเรียนได้รับทั้งความสนุก..

 • ...

  กิจกรรมเบ๊น โบ๊ท

  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2562 ทีมงาน เบ๊น โบ๊ท ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกิจกรรมประกอบด้วยละครหุ่นแนะนำน้องๆ ในการดูแลสุขภาพ การเป็นเด็กดีไม่ลักขโมย และพาเล่นเกม พร้อมทั้งแจกของรางวัลให้กับน..

 • ...

  ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ "ขอนแก่น SMD 4.0"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ขอนแก่น SMD 4...

 • ...

  กิจกรรมวันครู

  16 มกราคม 2562 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ..

 • ...

  ศึกษานอกสถานที่ ป.1

  15 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และการดำรงชีวิตของไดโนเสาร์  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ..

 • ...

  พิธี น้อมบูชาครู

  วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธี น้อมบูชาครู เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม ของทุกปี ..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล

  14 มกราคม  2562 งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมลุ้นรางวัล เด็กๆ มาฝากเงินได้ลุ้นรางวัลทุกคน