การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566
 
1. นักเรียนชั้น ป.1 ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2. ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนได้โดยใช้บราวเซอร์ที่เหมาะสมคือ
Google Chrome หรือ Mozilla Firefox (กรณีเข้าระบบไม่ได้ ให้ตรวจสอบเวอร์ชัน
ของบราวเซอร์ให้เป็นปัจจุบัน)
3. เข้าสู่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th
4. การเข้าสู่ระบบต้องใช้ข้อมูลนักเรียน 3 อย่าง คือ รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด