เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการ และขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตน และผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

            ในการนี้มีนักเรียนผู้ลงสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 2 พรรค ได้แก่ 

1. พรรค SMD Family Junior Team 

 

2. พรรคสาธิตพิชิตฝัน

          โดยตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สมัครทั้ง 2 พรรคได้ทำการหาเสียงและแถลงนโยบายในกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียน และทำการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 พบว่า ผู้ลงสมัครหมายเลข 2 พรรคสาธิตพิชิตฝัน เป็นฝ่ายชนะคะแนนการเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 493 คะแนน 

  

  

  

ประมวลภาพ : https://photos.app.goo.gl/VwCEkTkz1VkUnC4h6