กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565
22 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ "วันวิชาการและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์"  โดยมี รองศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรและรักษาการคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการมีโรงเรียนที่ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านกงประชานุกุล

2. โรงเรียนบ้านหนองสระ

3. โรงเรียนสนามบิน

4. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

5. โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

6. โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

7. โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

8. โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

ทั้งนี้ก่อนเริ่มการแข่งขัน นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนวัตกรน้อยที่บริเวณหน้าเสาธงก่อนขึ้นไปร่วมงานที่ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย และทำการแข่งขันในลำดับต่อไป