กิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022”
26 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) #ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม “Computer Education KKU Open House 2022” เปิดบ้านสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านมา โดยรายการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อับดับ 1
ได้แก่
1. เด็กชาย กันต์สิรวิชญ์  ดรอ่อนเบ้า  ป.6/2
2. เด็กชาย ชวนากร  แสนชัย  ป.6/2

2. การแข่งขันสร้างเกมจาก Scratch 
ได้รับรางวัล ชมเชย 
ได้แก่
1. เด็กชายภวัต  วงค์ตาธรรม   ป.6/2
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งตระกูล  ป.6/1

 3. การแข่งขันโปรแกรมการนำเสนอ (Presentation)
ได้รับรางวัล ชมเชย 
ได้แก่
1. เด็กหญิง ภาสินี  เปล่งดีสกุล  ป.4/2
2. เด็กหญิง สิริวัสสา  อัศวบุญญาเดช   ป.4/2

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 
อ.นัยนา  ชมภูศรี
อ.สุธาสินี  สีแจ่มจิรานนท์
นางสาวมนสิชา  หมู่สูงเนิน 
นางสาวนันทวัน  พูนสุข
นางสาวเสาวภาคย์  นาชัยทอง
อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี