กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
24 กุมภาพันธ์ 2566

          วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามรายการดังนี้

การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

 

การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน

 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด

 

          ด.ญ.รมิดา เปรอะกันยา ป.2/1          ด.ญ.สุชญา วรรณอุดร ป.2/2             ด.ช.กันตพีร์ ชนาภัทรภณ ป.2/3            

          ด.ช.ปฏิภาณ เข็มเจริญ ป.2/4           ด.ญ.ณัฐนพิน ลักขณาลิขิตกุล ป.3/1     ด.ช.อาณกร อันปัญญา ป.3/2         

          ด.ญ.ชลินทรา จันทะลา ป.3/3           ด.ญ.ปุณณดา ปากหวาน ป.3/3           ด.ญ.พาขวัญ  ศรีรักษา ป.3/3          

         ด.ช.วิวัฒนชัย จันมะโฮง ป.3/4          ด.ญ.ศิรัสวยา  โชติพิสุทธิ์เมธา ป.4/1     ด.ญ.ชโลทร  เลิศอิทธิกุล ป.4/2 

         ด.ญ.ณัฐนรี  กองชีพ ป.4/3              ด.ญ.ทอฝัน  ศกุนตนาค ป.4/4               ด.ญ.มิ่งพร เกรียงบูรณนันท์ ป.5/1          

         ด.ญ.นันท์นภัส ฤทธิวัฒนานุสรณ์ ป.5/2  ด.ช.นิพิฐพนธ์ โพธิ์หล้า ป.6/3            ด.ช.ณัฐภัทร ชินคำหาญ ป.6/4      

                                                          ด.ญ.นดา ปราบ ณ ศักดิ์ ป.6/4

 

ตัวแทนห้องเรียนที่มีจำนวนครั้งการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด

 

งานห้องสมุด ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

                   1.ด.ญ.จันทิมา  พูนพุฒ ป.2/4                  2.ด.ญ.เมธาพร  จันดก ป.2/4                3.ด.ช.ฐิปพัทธ์  ลิ้มรงคพิพัทธ์ ป.2/4

                   4.ด.ญ.พิทยาภรณ์   โยพันดุง ป.2/4          5.ด.ญ.ปรียาภรณ์  คู่วัจนกุล ป.2/4          6.ด.ญ.กันตินันท์  เงินทอง ป.2/4

                   7.ด.ญ.พัฒน์ธนันภู  วงศาสิริพัฒน์ ป.4/3     8.ด.ญ.ปาณิสรา  หน่วยเขียว ป.3/4         9.ด.ญ.กาลดี  ตี่ขันติกุล ป.4/3

                                                                          10.ด.ญ.พิชญาภา  พิกุลศรี  ป.3/4