นวัตกรรมเมจิกบล็อก เรื่องระบบกระดูก
19 กุมภาพันธ์ 2564

นวัตกรรม    :    เมจิกบล็อก
วิชา            :    สุขศึกษา

ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง           :    ระบบกระดูก
จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องระบบกระดูกนำมาพัฒนาผลงานนวัตกรรม นำเสนอเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกร่วมกับการนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้น

ผู้สอน : อาจารย์เอกราช  ถ้ำกลาง