รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร'
20 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12 และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนร่วมต้อนรับและนำเสนอโมเดลดำเนินการจัดการเรียนการสอน 'Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร' และนำคณะรัฐมนตรีฯเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธต่าง ๆ ได้แก่

                          - สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการศึกษา

                          - การจัดการเรียนรู้ Making IOT and Artficial Intelligent ระดับมัธยมศึกษา

                          - ชุดนวัตกรรม Computational Thinking and Unplugged Coding ระดับอนุบาลศึกษา (นานาชาติ)

                          - ชุดนวัตกรรมบอร์ดเกม Smart Coding and Robot ระดับประถมศึกษา

                          - สาธิตการจัดการเรียนรู้ Remote Learning Lap เพื่อส่งเสริม Data Science ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง