สมุดเรขาคณิตสามมิติ
20 มีนาคม 2564

นวัตกรรม    :    สมุดเรขาคณิตสามมิติ
วิชา            :    คณิตศาสตร์

ระดับชั้น     :    ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เรื่อง           :    รูปทรงเรขาคณิต
จุดประสงค์  :  เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต และความรู้อื่นๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยนักเรียนร่วมกันเลือกหัวข้อที่ต้องการพัฒนาโดยการค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์ และสรุปร่วมกันว่าจะทำเป็นสมุดความรู้สามมิติ เพื่อให้มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากหนังสือทั่วไป และยังเรียนยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการอ่านให้มากขึ้น

ผู้สอน : อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง