• ...

  แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

              วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บัณฑิตและศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ..

 • ...

  กิจกรรม "Day science night star"

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาก..

 • ...

  กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ (MATH DAY) ประจำปีการศึกษา 2565

            วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ บริเวณหลังคาคลุม ตั้งแต่เวลา 11.40 - 13.00 น. โดยแต่ละซุ้มกิจกรรมจัดขึ้นโดยอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น  ..

 • ...

  ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร..

 • ...

  กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT)

        วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนหรือสอบ YCT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีนักเรียนสอบในระดับที่ 1-4 จำนวน 543 คน       ..

 • ...

  กิจกรรมให้โอวาทแก่นักกีฬา "กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45"

            วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาก่อนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  45 ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มห..

 • ...

  ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะทอง

           วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน..

 • ...

  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน

  วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.เ..

 • ...

  การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน 1/2565

  การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565          คำชี้แจง : ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 30 กันยายน 2565  ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผ..

 • ...

  กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดห้องเรียนสาธิตสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดห้องเรียนสาธิตสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียน ..