• ...

  SMD Family Running for Fun 2022

        เมื่อวันที่ วันที่ 11 กันยายน 2565 ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม " SMD Family Running for Fun 2022 "  ภาพกิจกรรมทั้งหมด สามารถติดตามได้ที่เพจ ..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565"

  การกลับมาอีกครั้งกลับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอย "กีฬาสีภายใน 2565"   ซึ่งจะจัดขึ้นใวันที่ 8-9 กันยายน 2565 วันที่ 8 กันยายน 2565 กีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล กีฬาแบดมินตัน  วันที่ 9 กันยายน 2565 กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน ขบวนพาเหรดกีฬา กิจกรรมโชว์เชียร์  ทางโรงเรียนขอเชิญ..

 • ...

           วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ และสวนไตรเทพ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น        ..

 • ...

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC)” การเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี..

 • ...

  นิทรรศการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดนิทรรศการ  “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพ  วิชาภูมิปัญญาอีสาน และกิจกรรมชุมนุม” ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรต..

 • ...

  กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันที่ 9 สิงหาคม 2565 อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ    1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และเรียนรู้แหล่งเรี..

 • ...

  ป.6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ    1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    2) เพื..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นก..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

              ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหลังคาคลุม และบริเวณถ่ายทอดสัญญาณบันไดกลาง อาคารเรียน 1       ..