กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ​.ศ. 2565 งานโรงเรียนธนาคารจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดในแต่ละห้องเรียน และนักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) กิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนให้รู้จักการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงรมิดา  เประกันยา ป.2/1

เด็กหญิงสุชญา วรรณอุดร ป.2/2

เด็กชายปัณณวิชญ์  กระกูลนิตย์ ป.2/4

เด็กหญิงณัฐนพิน       ลักขณาลิขิตกุล ป.3/1

เด็กหญิงพิชญาพร      อุทัยเลี้ยง ป.3/2

เด็กหญิงณภาทิพย์      นามวงค์ ป.3/3

เด็กหญิงปริชญา        โม้หอชัย ป.3/4

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงภัทราพร โสภาพรม ป.4/1

เด็กหญิงชโลทร เลิศอิทธิกุล ป.4/2

เด็กหญิงพริมรดา       อัตถาชน ป.4/4

เด็กหญิงหทัยภัทร      ดวงจันทร์โชติ ป.5/1

เด็กหญิงนันท์นภัส      ฤทธิวัฒนานุสรณ์ ป.5/2

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงภคพร ทิพวัลย์ ป.6/2

เด็กชายนิพิฐพนธ์ โพธิ์หล้า ป.6/3

เด็กหญิงนดา ปราบ ณ ศักดิ์ ป.6/4

 

ห้องเรียนที่มีจำนวนครั้งฝากมากที่สุด 

ป.2/1  ป.2/2  ป.3/2  ป.4/1  ป.5/1  ป.6/4

 

นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดในโรงเรียน

เด็กหญิง หทัยภัทร ดวงจันทร์โชติ ป.5/1