• ...

  น้องอนุบาล 2 เยี่ยมชมโรงเรียน

  9 มกราคม 2562 น้องอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี   ..

 • ...

  The IEC English Camp 2019

  It’s Time for English Camp!!! The IEC English Camp 2019 was held on 2 days at The Demonstration Elementary School of Khon Kaen University (Mordindang) The purpose of the camp is to promote English language usage in communication through the camp activities, in order to develop the Englis..

 • ...

  สวัสดีปีใหม่ 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบกระเช้าปีใหม่แสดงความขอบคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ไมตรีอินทร์ประส..

 • ...

  กิจกรรมวันคริสต์มาส

  25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ..

 • ...

  ค่ายศิลปะ 2561

  22 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายศิลปะ ณ วัดสวนวารีวัฒนาราม  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น และหอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะตามศักยภาพ  อีกทั้ง..

 • ...

  แสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษา 2561

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร บุตร-ธิดา ของบุคลากร รวมถึงนักศึกษาที่เคยปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2561               อ..

 • ...

  นักเรียน ป.5 ศึกษาดูงานการฝึกอบรมอาชีพ

  17 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ณ  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างในชุมชน  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่างๆ ..

 • ...

  กิจกรรมวิชาภูมิปัญญาอีสาน ป.4

  วิชาภูมิปัญญาอีสาน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) การจัดการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนเอง ..

 • ...

  ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรซึ่งตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language International : Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิท..

 • ...

  การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (YCT) และค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  วันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (Youth Chinese Test :  YCT) และจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนร..

 • ...

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  19 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝายพยาบาลดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ..

 • ...

  นักเรียนชั้น ป.5 ศึกษานอกสถานที่

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่..

 • ...

  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั..