แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
16 ธันวาคม 2565

 

   

      วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บัณฑิตและศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่19-20 ธันวาคม 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร กล่าวให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้ ตลอดจนคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

    รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่

     รายชื่ออาจารย์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1. นายธนวิทย์ วรโพธิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นางสาวเกศราภรณ์  โตสำลี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3. นายศิวายุ ถาเหง่า  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เกียรตินิยมอันดับ2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. นางสาวกนกรักษ์ ไชยคำภา  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เกียรตินิยมอันดับ2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. นายปาณฐ์เตชัสก์ มิรัตนไพร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. นางสาวมณิสรา ดวงมณี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. นางสาวนนทิยา  โนนชัยขันท์   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

      ครอบครัวบุคลากรสาธิตมอดินแดง

1. นางสาวปรียานุช  ราชาสุข  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นางสาวนัทปภัส  รามัญวงษ์  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บุตรสาวอ.เกษร  รามัญวงษ์)

 

      นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปี 2565

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   

1. นางสาวประสิตา มานิมนต์  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1

2. นายศิวกร   แก่นสน  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

3. นางสาวกันยาพร คำจอน ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 1

- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

1. นางสาวสุภัทรา แสงสุวรรณ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 1

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

1. นายไกรวิชญ์ เบ็ญจมินทร์  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 2

- สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. นายอัคคพล  งอสอน  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 1

2. นางสาวนรีญา เภาคำภา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2

3. นายกฤดิภัค ขามประไพ  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 (ไม่ได้มา)

- สาขาวิชาพลศึกษา

1. นายไมตรี กงบุราณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2

- สาขาวิชาศิลปศึกษา

1. นางสาวสุกัลยา เกตุธานี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 2

2. นางสาววัลลภา เทียนทอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1DLREk-9CfWcEfJMWkddUhFyPh28n2KSO?usp=sharing