โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ธกส.) ร่วมกันจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ

          2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง

          3. เพื่อปลูกฝักให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น

          4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

          5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

          ผู้เข้าร่วมโครงการคือ อาจารย์และนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คุณวิฑูรย์ พึ่งสาย ผู้จัดการธนาคารและคุณชาลี วะณานิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารการออมของโรงเรียนและได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีการฝากเงินอย่างต่อเนื่องในชั้น ป.1-ป.6

                            เวลาทำการของโรงเรียนธนาคาร คือ วันจันทร์และวันพุธ เวลา 11.30 น. – 12.50 น.

                                  

 • ...

  รับสมัครนักเรียนปฏิบัติหน้าที่หนูน้อยธนาคาร

        โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "หนูน้อยธนาคาร" โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการด้านการเงิน การธนาคารของโรงเรียน           ติดต่อรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์มณิสรา ดวงมณี ณ ห้องโรงเรียนธนาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://shorturl.at/eruQX

 • ...

  เปิดบัญชีโรงเรียนธนาคาร

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนที่ยังไม่มีบัญชีโรงเรียนธนาคารแบบ A-School เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และ เงินฝากเริ่มต้น 100 บาท โดยให้นักเรียนส่งเอกสารได้ที่ครูประจำชั้น

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

            วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน และกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตามรายการดังนี้ การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง   การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน   กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด             ด.ญ.รมิดา เปรอะกันยา ป.2/1          ด.ญ.สุชญา วรรณอุดร ป.2/2             ด.ช.กันตพีร์ ชนาภัทรภณ ป.2/3                       ด.ช.ปฏิภาณ เข็มเจริญ ป.2/4           ด.ญ.ณัฐนพิน ลักขณาลิขิตกุล ป.3/1     ด.ช.อาณกร อันปัญญา ป.3/2                    ด.ญ.ชลินทรา จันทะลา ป.3/3           ด.ญ.ปุณณดา ปากหวาน ป.3/3           ด.ญ.พาขวัญ  ศรีรักษา ป.3/3                    ด.ช.วิวัฒนชัย จันมะโฮง ป.3/4          ด.ญ.ศิรัสวยา  โชติพิสุทธิ์เมธา ป.4/1     ด.ญ.ชโลทร  เลิศอิทธิกุล ป.4/2           ด.ญ.ณัฐนรี  กองชีพ ป.4/3              ด.ญ.ทอฝัน  ศกุนตนาค ป.4/4               ด.ญ.มิ่งพร เกรียงบูรณนันท์ ป.5/1                    ด.ญ.นันท์นภัส ฤทธิวัฒนานุสรณ์ ป.5/2  ด.ช.นิพิฐพนธ์ โพธิ์หล้า ป.6/3            ด.ช.ณัฐภัทร ชินคำหาญ ป.6/4                                                                 ด.ญ.นดา ปราบ ณ ศักดิ์ ป.6/4   ตัวแทนห้องเรียนที่มีจำนวนครั้งการฝากเงินในธนาคารโรงเรียนมากที่สุด   งานห้องสมุด ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565                    1.ด.ญ.จันทิมา  พูนพุฒ ป.2/4                  2.ด.ญ.เมธาพร  จันดก ป.2/4                3.ด.ช.ฐิปพัทธ์  ลิ้มรงคพิพัทธ์ ป.2/4                    4.ด.ญ.พิทยาภรณ์   โยพันดุง ป.2/4          5.ด.ญ.ปรียาภรณ์  คู่วัจนกุล ป.2/4          6.ด.ญ.กันตินันท์  เงินทอง ป.2/4                    7.ด.ญ.พัฒน์ธนันภู  วงศาสิริพัฒน์ ป.4/3     8.ด.ญ.ปาณิสรา  หน่วยเขียว ป.3/4         9.ด.ญ.กาลดี  ตี่ขันติกุล ป.4/3                                                                           10.ด.ญ.พิชญาภา  พิกุลศรี  ป.3/4    

 • ...

  กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ​.ศ. 2565 งานโรงเรียนธนาคารจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดในแต่ละห้องเรียน และนักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) กิจกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนให้รู้จักการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงรมิดา  เประกันยา ป.2/1 เด็กหญิงสุชญา วรรณอุดร ป.2/2 เด็กชายปัณณวิชญ์  กระกูลนิตย์ ป.2/4 เด็กหญิงณัฐนพิน       ลักขณาลิขิตกุล ป.3/1 เด็กหญิงพิชญาพร      อุทัยเลี้ยง ป.3/2 เด็กหญิงณภาทิพย์      นามวงค์ ป.3/3 เด็กหญิงปริชญา        โม้หอชัย ป.3/4     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงภัทราพร โสภาพรม ป.4/1 เด็กหญิงชโลทร เลิศอิทธิกุล ป.4/2 เด็กหญิงพริมรดา       อัตถาชน ป.4/4 เด็กหญิงหทัยภัทร      ดวงจันทร์โชติ ป.5/1 เด็กหญิงนันท์นภัส      ฤทธิวัฒนานุสรณ์ ป.5/2     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภคพร ทิพวัลย์ ป.6/2 เด็กชายนิพิฐพนธ์ โพธิ์หล้า ป.6/3 เด็กหญิงนดา ปราบ ณ ศักดิ์ ป.6/4   ห้องเรียนที่มีจำนวนครั้งฝากมากที่สุด  ป.2/1  ป.2/2  ป.3/2  ป.4/1  ป.5/1  ป.6/4   นักเรียนที่มีจำนวนครั้งในการฝากเงินมากที่สุดในโรงเรียน เด็กหญิง หทัยภัทร ดวงจันทร์โชติ ป.5/1    

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล สัปดาห์รณรงค์การออม

  ในสัปดาห์รณรงค์การออม งานธนาคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมลุ้นรางวัล  เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 และ วันพุธที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำหรับนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝากจะได้จับฉลาก รับรางวัล    

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล

  14 มกราคม  2562 งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมลุ้นรางวัล เด็กๆ มาฝากเงินได้ลุ้นรางวัลทุกคน