• ...

  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม Open class

  วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิช..

 • ...

  ศึกษาดูงาน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  14 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษาดูงาน “การเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นครูมืออาชีพ”  ณ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่    ..

 • ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.6

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า และวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมค..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการประกวดและแข่งขันความสามารถทักษะด้านการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก..

 • ...

  พิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในวันศุกร์ ที่ 26  กรกฎาคม 2562 ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา..

 • ...

  แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

  คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวิทยาเขต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566" และ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเกาะทอง  การถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัย ซึ่ง..

 • ...

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝ..

 • ...

  กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ

      7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนใหม่ และคณะผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งชุดใหม่ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ม..

 • ...

  สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7

       กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตวิชาการ” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการทุกๆ ๒ ปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ..