กิจกรรมชื่นชมยินดี นักเรียนที่มีความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่น พัฒนาการดีเด่น
8 กันยายน 2566

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา       (มอดินแดง)  ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดี แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่นและพัฒนาการดีเด่น ในช่วงอนุบาลปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) และคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังต่อไปนี้