ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์
10 มกราคม 2563

    โรงเรียนรับการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา

     10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
         1) ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ
         2) รศ.ดร.อังคณา ตุงคสมิตร
         3) อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง
         4) นางรัตติกร แทนเพชร

     ในการตรวจประเมินภายในครั้งนี้ ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช รักษาการรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานศึกษา อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ประกันกันคุณภาพ และอาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ประธานฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 2559-2561 รวมถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินทราบ
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอาจารย์จากแต่ละกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลโรงเรียนอีกด้วย