โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ธกส.) ร่วมกันจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ

          2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง

          3. เพื่อปลูกฝักให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น

          4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

          5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

          ผู้เข้าร่วมโครงการคือ อาจารย์และนักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คุณวิฑูรย์ พึ่งสาย ผู้จัดการธนาคารและคุณชาลี วะณานิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารการออมของโรงเรียนและได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีการฝากเงินอย่างต่อเนื่องในชั้น ป.1-ป.6

                            เวลาทำการของโรงเรียนธนาคาร คือ วันจันทร์และวันพุธ เวลา 11.30 น. – 12.50 น.

                                  

  • ...

    กิจกรรมลุ้นรางวัลกับธนาคารโรงเรียน

    งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักการออม โดยนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝาก จะได้จับฉลากลุ้นรางวัล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2561  รางวัลที่ 1  เด็กหญิง ชญาดา  สุวรรณทอง ป.4/1