• ...

  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียร..

 • ...

  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยา..

 • ...

  อบรมแนวทางในการขอวิทยฐานะ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "แนวทางในการขอวิทยฐานะ" เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้..