การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
10 สิงหาคม 2561

      เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ และ ผศ.ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทราบหลักการและแนวทางในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถปรับตัว มีความเป็นผู้นำ เกิดคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และคุณลักษณะด้านศีลธรรมอีกด้วย