สัมมนาจัดทำแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 และศึกษาดูงานโรงเรียนราชินีบน
25 กรกฎาคม 2561

      เมื่อวันที่ 21-24 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษามอดินแดง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร และสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชีนิบน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์แห่งกุลสตรีราชินีบนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึง กุลสตรีไทยที่มุ่งมั่น พัฒนาตนให้มีศักยภาพและคุณลักษณะสากล เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาขั้นเรียน (Lesson study) ในทุกรายวิชาทุกระดับชั้น และจัดการเรียนที่เน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มี นางสุกัญญา จันทรเสน  ผู้จัดการโรงเรียน และ ดร. เย็นฤทัย จงถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน พร้อมทั้งทีมบริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติม ที่นี่ ==>> https://drive.google.com/drive/folders/146GAixAWJ7NIwLRRmU4NmfWMCsAr3Mog?usp=sharing

ชมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มเติม ที่นี่ ==> https://drive.google.com/drive/folders/1AWCm1NHnAdhe4znwxrO3UUDA-3eMzUe2?usp=sharing