• ...

  สำรวจการเข้าเรียนในรูปแบบ Hybrid Learning นักเรียนระดับชั้น ป.6

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Learning ประกอบด้วย การเรียน Onsite และ เรียน Online ไปพร้อมกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ตอบแบบสำรวจภายในวันอาทิตย์ ที่ 30 ม.ค. 2565 เ..

 • ...

  สำรวจความต้องการรับวัคซีน กลุ่มนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี

  สำรวจความต้องการรับวัคซีน กลุ่มนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการการรับวัคซีนเด็ก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข แจ้งนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201..

 • ...

  สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2564

  โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ในการนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์..

 • ...

  ตารางเรียนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ตารางเรียนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564         ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2564) เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา จะเปิดเรียนภาคเรียน..

 • ...

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน   ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th ให้สำหรับนักเรียนเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองโปรดกรอกแบบสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อโรงเรี..

 • ...

  การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

            วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำล..

 • ...

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง               เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทางโรงเรียนใคร่ขอสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจ..

 • ...

  สาธิตปันน้ำใจสู่ “ผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดขอนแก่น

       วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น นำโดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานชมรมผู้ปกครองและ..

 • ...

  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึก..

 • ...

  การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

  ประชาสัมพันธ์การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19..