การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน
15 ตุลาคม 2564

          วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,987 คน คิดเป็นร้อยละ 89 เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน โดยวัคซีนที่นักเรียนได้รับ คือ วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในกลุ่มเด็กโดยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

  

           ในการนี้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ดูแลและนำนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองจำนวน 32 คนจากทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ศูนย์บริการเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น 5

 

 

 

          ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอขอบพระคุณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับนักเรียนเป็นอย่างสูงยิ่ง