ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2
27 กุมภาพันธ์ 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) หรือ IEC ก่อนผู้ปกครองจะตัดสินในเลือกหลักสูตรให้บุตร ธิดา ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนห้อง IEC ในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย