• ...

  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนออนไลน์

  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนออนไลน์             ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังไม่บรรเทาลง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปอีกสักระยะ เพื่อลดความตึงเครียดในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอปรับตารางเรียนให..

 • ...

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ประจำปีกา..

 • ...

  ขั้นตอนและตารางเวลา รับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564

  การรับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) โรงเรียนจึงได้กำหนดวันและเวลาในการรับหนังสือและสมุดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้   ขั้นตอนการรับหนังสือและสมุด มีดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแล..

 • ...

  รายชื่อนักเรียนและราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2564

  รายชื่อนักเรียน และราคาหนังสือ ปีการศึกษา 2564            ผู้ปกครองศึกษารายละเอียดการโอนชำระค่าหนังสือและสมุด ของนักเรียนแต่ละคน ก่อนโอนเงินชำระ หลังจากโอนเงินแล้ว เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันการชำระค่าหนังสือเรียนและสมุดในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-25 ..

 • ...

  ตารางเวลารับหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2564

  ตารางวันเวลารับหนังสือเรียนและสมุด ปีการศึกษา 2564 ราคาหนังสือจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ปกครองที่มีบุตร หลานมากกว่า 1 คน ขอให้กรอกแบบสำรวจการมารับหนังสือ เพื่ออาจารย์ประจำชั้นจะได้จัดหนังสือให้ตามช่วงเวลาที่แจ้ง เนื่องจากกรรมการแจกหนังสือแต่ละระดับชั้น จะเป็นคนละชุด กรณ..

 • ...

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดอื่นๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในลำดับต่อไป    ..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับการคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิงค์ และทางโรงเรียน จะดำเนินการโอนเงินคืนหลังจากการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2564 ระดับอนุบาลเตรียม ป.1  https://forms.gle..

 • ...

  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

            23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 นี้ อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามการปกครองในร..