สำรวจการเข้าเรียนในรูปแบบ Hybrid Learning นักเรียนระดับชั้น ป.6
28 มกราคม 2565

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Learning ประกอบด้วย การเรียน Onsite และ เรียน Online ไปพร้อมกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ตอบแบบสำรวจภายในวันอาทิตย์ ที่ 30 ม.ค. 2565 เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ตอบแบบสำรวจ  

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

ตอบแบบสำรวจ 

กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) จำเป็นต้องส่งเอกสารการยินยอมให้บุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนแบบ On-Siteให้อาจารย์ประจำชั้น ในวันที่มาเรียน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

หมายเหตุ : หากผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนแบบ On-site นักเรียนจะต้องนำเอกสาร 2 รายการ ส่งอาจารย์ประจาชั้นในวันที่ไปโรงเรียน คือ
      1. เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง
       2. ภาพผลการตรวจ ATK
ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าเรียน On-site โดยลงวันที่กำกับในอุปกรณ์ที่ตรวจ