สำรวจความต้องการรับวัคซีน กลุ่มนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี
24 มกราคม 2565
สำรวจความต้องการรับวัคซีน กลุ่มนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการการรับวัคซีนเด็ก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข แจ้งนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักเรียนอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี ที่กำลังเรียนในระดับอนุบาล ถึง ป.6 โดยเริ่มกำหนดฉีดวัคซีนเดือนกุมภาพันธุ 2565  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบสำรวจความประสงค์ดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันพุธ ที่ 26 มกราคม เวลา 10.00 น. เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการรวบรวมนำส่งต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน 

      

      

       

      

       

      

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สําหรับเด็ก และวัยรุ่น
https://drive.google.com/file/d/13aYSxCgpQftNZTIiH6GRSGbRZ67klbvX/view?usp=sharing