การแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอน ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
8 ธันวาคม 2564

กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

        การแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2564  ในโอกาสนี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการฯได้กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน อาจารย์นักศึกษาปฏิบัติการสอนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

       1.นายนพรุจ  เมณฑกานุวงษ์ ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

       2.นางสาววรรธนีย์ สมศรี​  ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

       3.นางสาวภาพิมล ตรงวัฒนาวุฒิ ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

       4.นางสาวประภัสสร ฐานสินพูล ศษ.บ.(คณิตศาสตรศึกษา)

       5.ชื่อนายวิศรุต พิรุณสุนทร สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       6.นางสาวพิไลภรณ์ คงแก้ว สาขาวิชาการสอนพลศึกษา

       7.นางสาว​ก​นกกร ​กอง​กลิ่น​ สาขาวิทยาศาสตร์​ศึกษา​เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์​ทั่วไป

       8.นางสาวสุภาวี เรียนเหมาะ ศษ.บ.สาขาวิชาสังคมศึกษา

       9.นางสาวกมลวรรณ จันดิบ ศษ.บ.สาขาวิชาสังคมศึกษา​