การตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
30 พฤศจิกายน 2564

     วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

                                            

     ในการตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้นำโดย รศ.พญ.วริสรา  ลุวีระ และคณะ จากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมระบบคัดกรอง และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้แผนงานรับรองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มรวมถึงลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษา

            

      หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียน ซึ่งนับว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนของโรงเรียนในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมที่จะสามารถเปิดการทดลองการเรียนแบบ Hybrid Learning ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ได้เป็นอย่างดี