การรายงานตัวนักเรียน ป.2-6 ในระบบออนไลน์
16 เมษายน 2564

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นระบบออนไลน์ โดยในการรายงานตัวผู้ปกครองจำเป็นต้องใช้หลักฐาน 2 อย่าง คือ 1. หลักฐานการชำระค่าพัฒนาการศึกษา (ค่าเทอม) 2. หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

การชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2564

ติดตามข้อมูลการเข้าระบบรายงานตัวนักเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน