การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Teaching and learning in New Normal for Education” การออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย “EduLearn”
21 พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Teaching and learning in New Normal for Education”  การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ได้กล่าว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคการศึกษาดิจิทัล ด้วยการสร้างและพัฒนาระบบที่สนับสนุนความอัจฉริยะด้านการศึกษา (Smart education) ซึ่งจะต้องผสานร่วมทั้งศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environments) ของชั้นเรียนในทุกระดับการศึกษาที่ตอบสนองทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า สำหรับระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ “EduLearn” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและยังออกแบบที่อาศัยพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้คือ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ และคณะ  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ ด้วย Zoom เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 142 คน แลวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  จำนวน 120 คน
 

  

  

         จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching and learning in New Normal for Education” คณาจารย์ได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศที่ผู้เรียนจะได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ปฏิบัติภารกิจ ค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาจากแหล่งการเรียนรู้ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ด้วยตนเอง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเตรียมพร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโรค Covid - 19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในระบบปกติ และเมื่อเปิดเรียนปกติ ยังสามารถใช้ EduLearn เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด