ขั้นตอนรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
26 เมษายน 2563

          การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
                                 ปีการศึกษา 2563

  ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

            ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  ปีการศึกษา 2563
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ลำดับที่               รายการ       จำนวนเงิน
1 ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูฯ  300   บาท
2 ค่าเสื้อกีฬาสี  200   บาท
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง 1 ปี 265   บาท 
4 ค่าเรียนดนตรีสากล 1,200  บาท
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,965  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563

   นักเรียนที่ไม่ได้รายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดให้ติดต่อที่โรงเรียนด้วยตนเอง 
ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น