การรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
22 มีนาคม 2563

               การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มีขั้นตอนดังนี้

   1. ชำระค่าใช้อื่นๆ ผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

            ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

ลำดับที่               รายการ       จำนวนเงิน
1 ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูฯ         100   บาท
2 ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูฯ        300   บาท
3 ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน           200   บาท
4 ค่าเสื้อกีฬาสี           200   บาท
5 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครอง 1 ปี       265   บาท
6 ค่าเรียนดนตรีสากล          1,200  บาท
7 ค่าคู่มือนักเรียนและเอกสารปฐมนิเทศ           300  บาท
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,565   บาท

**โดยโอนเงินชำระเต็มจำนวน   ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563

   2. ตรวจสอบข้อมูลห้องเรียนและเลขที่ของนักเรียน ==>  คลิกเพื่อดู
   3. เตรียมรูปถ่ายสลิปการโอนเงินค่าพัฒนาการศึกษา (ค่าเทอม)  และสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   4. เข้าสู่ระบบการรายงานตัวออนไลน์ (เปิดระบบ 23 - 27 มีนาคม 2563)

                      

**หมายเหตุ  หากกรอกรายละเอียดไม่ครบจะไม่สามารถรายงานตัวนักเรียนได้


                  การส่งหลักฐานการมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
เพื่อนำส่งในวันซื้อหนังสือและปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น.
         ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับติดหน้าห้องเรียน และติดใบมอบตัวนักเรียน)
2.  ใบมอบตัว (ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ในใบมอบตัวนักเรียน)
3.  ข้อมูลประวัตินักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองกรอกข้อมูลออนไลน์แล้วพิมพ์ใบข้อมูลนักเรียนมาจากบ้าน 
5.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
7.  สำเนาบัตรข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานงบประมาณแผ่นดิน / พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.  หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานงบประมาณแผ่นดิน / พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

**หมายเหตุ กำหนดการซื้อหนังสือและปฐมนิเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์