คณาจารย์จากโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
11 ธันวาคม 2562

ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณาจารย์จากโรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี  ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยอบอุ่นและเป็นกันเอง