ตารางสอบและรายละเอียดรูปแบบการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
26 พฤศจิกายน 2562

             ข้อมูลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  
ได้ที่   http://bit.ly/2RL2BQY

ประกอบด้วย  วิชาภาษาไทย        วิชาคณิตศาสตร์       วิชาวิทยาศาสตร์    วิชาภาษาอังกฤษ 

ผู่ปกครองสามารถศึกษารายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ สทศ.
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/241