ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
31 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กหญิงวรัญญา  พูนพุฒ ป.3/3                             รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์วิลาศสกุล ป.6/4                    รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
เด็กหญิงธนกชกร  จันทร์เทพ ป.3/1                       รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
เด็กหญิงณพร  วัฒเนสท์ ป.6/3                              รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
เด็กหญิงสิรภัทร  ไกยราช ป.6/4                            รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
เด็กชายณัฐนนท์  ปุ้งมา  ป.6/3                              รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
เด็กชายพัทธนล  ภักดีราช ป.6/4                            รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี ป.6/1                                รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
เด็กชายประกฤษฎิ์  พลจอหอ ป.6/3                       รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
เด็กชายชยพล  จันทร์ขาว ป.6/2                            รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
เด็กชายศุภกร  บุญเกษมสิน ป.6/2                         รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
เด็กชายนิพพิชฌน์  เตือนจันทึก ป.3/1                    รางวัล เหรียญทอง                             การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
เด็กหญิงอรกัญญา  ยศธสาร ป.5/1                         รางวัล เหรียญทอง                             การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
เด็กชายกฤตวัฒน์  สมดี  ป.5/2                              รางวัล เหรียญทอง                             การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
เด็กหญิงชนิสรา  จงเทพ ป.5/1                              รางวัล เหรียญทอง                             การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
เด็กหญิงปารินดานันท์   บัวผัน ป.6/1                     รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
เด็กหญิงณัฐหทัย  เต็มธนกิจไพศาล ป.5/1               รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ซุ้ยไกร ป.5/2                           รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
เด็กหญิงอรุชา  ศรีพุทธา ป.5/1                              รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
เด็กหญิงณัชชา  เอสุจินต์ ป.6/2                             รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
เด็กหญิงวิจิตรา  แพงมา ป.6/3                              รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
เด็กหญิงวริศรา  ภูสิทธิ์ธนากุล ป.6/3                      รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
เด็กหญิงกนกกานต์  อำพระรัตน์ ป.5/4                   รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
เด็กหญิงธัญรัตน์  พิมพ์เครือ ป.4/3                         รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
เด็กหญิงปุณิกา  ศรีสุนนท์ ป.4/3                            รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
เด็กชายรติกร  ปะวะรัง ป.4/4                               รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
เด็กชายรติกร  ปะวะรัง ป.4/4                               รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
เด็กชายธชย  พงษ์ภิญโญ ป.4/1                             รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
เด็กชายดาเรล ดรณ์  เควียเซ่น ป.4/1                     รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.6/4                         รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
เด็กชายตุลธร  ปะวะรัง ป.2/4                               รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.6/4                         รางวัล เหรียญเงิน                              การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.6/4                         รางวัล เหรียญทอง                             การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
เด็กชายรติกร  ปะวะรัง  ป.4/4                              รางวัล เหรียญทอง                               การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6             รางวัล เหรียญทอง
1. เด็กชายกฤษฎา  มุงคุณคำแสน ป.6/2                                   11. เด็กหญิงนลินนิภา  สิงห์ยะบุศย์ ป.5/1
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ณิชเสฏฐี ป.6/3                                    12. เด็กหญิงปราจรีย์  ศักดิ์พิศุทธกุล ป.4/1
3. เด็กชายดาเรล ดรณ์  เควียเซ่น ป.4/1                                    13. เด็กหญิงพชรพรรณ  สิทธิจิรพัฒน์ ป.4/1
4. เด็กชายตุลธร  ปะวะรัง ป.2/4                                             14. เด็กชายพชรพล  วันนิจ ป.6/2
5. เด็กหญิงถิรยา  งามธุระ ป.5/2                                             15. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มูลเค้า ป.6/3
6. เด็กชายธนกฤต  ขาวพล ป.6/2                                            16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.6/4
7. เด็กชายธนภัทร  เลิศคอนสาร ป.4/1                                     17. เด็กชายรติกร  ปะวะรัง ป.4/4       
8. เด็กชายธานุภัทร  คำประชม ป.6/4                                      18. เด็กหญิงวิชญาพร  สิ่วศรี ป.5/1
9. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  ชัยฤทธิ์ ป.6/2                                       19. เด็กหญิงสุภัสสร  เสนาสุ ป.6/1
10. เด็กชายนนทพัทธ์  ซ้ายขวา ป.6/2                                      20. เด็กชายโชติวิทย์  บุษมงคล ป.6/2