สาธิตปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดขอนแก่น
3 กันยายน 2562

3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ ช่วยกันนำสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล" ทำให้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยในช่วงเวลา 12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย  ศรีสำราญ  รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ  ศรีจามร  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และ อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล นางณัฐธีราพร  ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการชมรม และนักเรียนช่วยกันลำเลียงสิ่งของและเป็นตัวแทนในการไปมอบในครั้งนี้