ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีกระตุ้นการเรียนรู้
18 สิงหาคม 2562

18 สิงหาคม 2562 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีกระตุ้นการเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ Technology-Enabled Active Learning (TEAL) จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดและปฐกถาพิเศษถึงวิสัยทัศน์การเป็น Smart School ต้นแบบของประเทศทั้งการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่และการร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นใหม่

     วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้บรรยายถึงบริบทของผู้เรียน New Gen นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ TEAL ในการสอน STEM Education, Smart Science Learning รวมทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่ช่วยในการสร้างชั้นเรียนเชิงรุก และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แอพลิเคชั่นที่ตอบสนองชั้นเรียนแบบ TEAL การเชื่องโยงลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

      การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายอนุบาลศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา ฝ่ายมัธยมศึกษา ฝ่ายการศึกษาพิเศษ และฝ่ายการศึกษานานาชาติ รวมกว่า 300 คน จัด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ