ศึกษาดูงาน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
14 สิงหาคม 2562

14 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษาดูงาน “การเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นครูมืออาชีพ”  ณ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่