กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.6
6 สิงหาคม 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า และวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยาและ ซากดึกดำบรรพ์  ศึกษาเกี่ยวกับทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่  ๒๑ 

 ก่อนการเดินทางรองผู้อำนวยการฝ่ายประถม ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช ได้ให้โอวาท ข้อคิดในการเดินทางศึกษานอกสถานที่และอวยพรให้นักเรียนเดินทางโดยสวัสดิภาพ