กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
26 กรกฎาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการประกวดและแข่งขันความสามารถทักษะด้านการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การอ่านฟังเสียง และการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ตลอดจนการนำเสนอความสามารถของนักเรียนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562   ได้แก่

     การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”  โดยเด็กหญิงทรงพรชนก  น้อมในธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6/3       

     ผู้ชนะการแข่งขันอ่านฟังเสียง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2/1  ด.ญ. จอมขวัญ  ไชยทองศรี

     ผู้ชนะการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5/4 ด.ญ.พิมรดา  สร้อยรักษ์

ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เชิญ นายต่อพงษ์ เชื้ออุ่น  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่3 มาถ่ายทอดประสบการณ์และทัศนคติด้านการใช้ภาษาไทย ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ปีพุทธศักราช 2562”  จากกระทรวงวัฒนธรรม