พิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
26 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในวันศุกร์ ที่ 26  กรกฎาคม 2562 ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธาน  พิธีการประกอบไปด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้  อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  ผู้แทนคณาจารย์และนักเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชมรมผู้ปกครอง  ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นคณาจารย์และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดห้องเรียน การบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน และการปลูกต้นไม้