แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
23 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวิทยาเขต จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566" และ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาฯ ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ และรองคณบดีฝ่ายต่าง ร่วมกันจัดทำแผนในครั้งนี้

และในวันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ได้โครงการและกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายคณะศึกษาศาสตร์  และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพในยุคปัจจุบัน