กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเกาะทอง  การถวายเครื่องสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัย ซึ่งการถวายจตุปัจจัยครั้งนี้จะนำไปทำบุญสร้างสัปทนพระพุทธมอดินแดงมิ่งมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประจำโรงเรียนและปัจจัยส่วนหนึ่งร่วมทำบุญ ณ วัดเกาะทอง โดยมีผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา เป็นประธานในพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมใส่บาตรกับนักเรียนด้วย