สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7
6 มิถุนายน 2562

 

   กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตวิชาการ” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดโครงการทุกๆ ๒ ปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีรูปแบบการจัดงานเพื่อการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ เสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การเสวนาทางวิชาการ การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

      การจัดโครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยเน้นการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาลของรัฐบาลในท้ายที่สุด สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เว็บไซต์สาธิตวิชาการ http://satit.pn.psu.ac.th/stacademic7/index.php