นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13
31 มีนาคม 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เป็นตัวแทนเข้าร่วม “กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13” ในวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมเปิดชั้นเรียนวิชาการงานและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดย Mr.Richard Mathias Wahl (ประเทศฟินแลนด์) คุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.facebook.com/crme2003/