ประกาศผล RT ป.1 รายบุคคล
18 มีนาคม 2562

ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 
ผู้ปกครองสามารถดูประกาศผลของนักเรียนรายบุคคลได้ด้วยตนเอง
โดยกดที่ลิงค์  http://180.180.244.48/NT/ExamWeb

และทำตามขั้นตอน ดังนี้