กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด 2561
10 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ขึ้นในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์พื่อพัฒนานักเรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อัลบั้ม 1 http://bit.ly/2Dmbtnk
อัลบั้ม 2 http://bit.ly/2TFt7tf